Bedriye Tunçsiper, Büşra Uçar
International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 657-666.
Publication year: 2017

Öz

Dış ticaret kavramı malların ve sermayenin ülke sınırlarının dışına akışıyla ilgili bir kavram olup, ülkenin reel gelirinde yıldan yıla meydana gelen artışlardan ibaret olan ekonomik büyüme olgusu ile yakından ilgilidir. Yıllara ve ülkelerin yapısal özelliğine göre bu iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve önemi de değişiklik göstermektedir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığının incelenmesidir. Bu sebeple 2002:01-2016:02 dönemine ait üçer aylık ihracat, ithalat ve GSYH verileri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan Granger nedensellik analizi sonucuna göre 2002:01-2016:02 döneminde Türkiye‘ de ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Ayrıca ithalattan da ihracata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye ekonomisi için “ithalat İtişli Büyüme “ve  “İthalata Dayalı İhracat “ hipotezlerinin geçerli olduğunu kanıtlar niteliktedir.