Türe Göre Sırala:

1 2 3 5

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin sınanması: Granger nedensellik analizi.

Uluslararası Makaleler
Bedriye Tunçsiper, Büşra Uçar
International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 657-666.
Yayın Yılı: 2017

Türk İmalat Sanayii Sermaye Stoku Üzerine Bir Çalışma

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Uygurtürk, G.T.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 157-168
Yayın Yılı: 2017

Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Rençber, E.Z.
International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 619-630
Yayın Yılı: 2017

Feldstein-Horioka Hipotezinin Görünürde İlişkisiz Regresyon Yöntemiyle Analizi Gelişen Ekonomiler (E7) Üzerine Bir İnceleme.

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B , Biçer ÖF.
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 31; 349-362.
Yayın Yılı: 2016

1990 Sonrasında Gelişen Ekonomilere Yönelik (E7) Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İktisadi Kalkınma Hızı Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö.F.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36-1), 647-661
Yayın Yılı: 2016

Türkiye'de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1960-2012 Dönemi

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36-1), 625-646
Yayın Yılı: 2016

Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö.F.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 25-45
Yayın Yılı: 2014

The Relationship Between Mobbing and Organizational Commitment in Workplace

Uluslararası Makaleler
Murad, Y. ve Tunçsiper, B.
International Review of Management and Marketing, 1(3), 54-64
Yayın Yılı: 2011

Türkiye de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi

Uluslararası Makaleler
Tunçsiper, B. ve Sürekçi, D.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 102-120
Yayın Yılı: 2011

Termal Turizmin Ekonomik Etkilerinin Algılanması: Emet İlçesinde Bir Araştırma

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. (2): 20
Yayın Yılı: 2010

The Effects of the Changes in Reel Exchange Rate on Export and Import Analysıs of Agrıcultural Sector

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B.
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi(1), 11
Yayın Yılı: 2008

Termal Turizmin Ekonomik Etkileri Gönen Örneği

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Kaşlı, M.
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(1), 1
Yayın Yılı: 2008

Ismail Otar As A Big Accountant Archivist And Crimean Tatar

Tunçsiper B., Toraman C., Yerebasmaz V.
12th World Congress of Accounting Historians, July 20-24 2008, İstanbul
Yayın Yılı: 2008

Türk Bankacılığı Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Balıkesir Örneği

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B., Yılmaz G. ve İlban O.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(17), 21
Yayın Yılı: 2007

Döviz Kuru Riski Türkiye’nin İhracatını Azaltır mı? Hata Doğrulama Yöntemi İle Bir Ampirik Değerlendirme

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Öksüzler, O.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(3), 1
Yayın Yılı: 2006

Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinin Pazarlama Sorunları Balıkesir İlinde Bir Alan Araştırması

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Oğuzhan, M.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(1), 20
Yayın Yılı: 2006

Enflasyonun Otomotiv Sektöründeki İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Balıkesir İli Örneği

Ulusal Makaleler
Tunçsiper, B. ve Köroğlu, Ö.
BAÜ SBE Dergisi(15), 23
Yayın Yılı: 2006

Krizlerin Yapısal Özellikleri Ve Kriz Yönetiminin Turizm İşletmelerinde Uygulanması.

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Jeopolitik Bilimsel Araştırmalar. (6): 1
Yayın Yılı: 2003

Dönemsel Olayların Turizm Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Önerileri

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü Dergisi. (1): 1
Yayın Yılı: 2001

Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye de Enflasyon ve İstikrar Politikaları

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi. (5): 1
Yayın Yılı: 2001

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birlik Sürecinde Merkez Bankalarının Bağımsızlığı

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Osmangazi Üniversitesi SBE Dergisi. (1): 1
Yayın Yılı: 2000

Makroekonomik Bir Yaklaşım Olarak rasyonel Beklentiler Teorisi

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi. (1): 1
Yayın Yılı: 2000

Makroekonomik İstikrarın Sağlanmasında Maliye Politikasının Yeri ve Önemi.

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi. (5):1
Yayın Yılı: 1999

Avrupa Birliği Ekonomik Parasal Birlik Hedefleri ve Türkiye nin Uyumu

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi. (1):1
Yayın Yılı: 1998

Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
Yaklaşım Dergisi: (1), 1
Yayın Yılı: 1995

Bir Bölgesel Kalkınma Modeli Olan Güneydoğu Anadolu Projesinde Turizmin Yeri

Ulusal Makaleler
Tunçsiper B.
T.C. Kalkınma Bankası Yıllığı. (1),1
Yayın Yılı: 1993
1 2 3 5